Loga UE

/ Zakres robót

 • Budowa trzech węzłów drogowych pn. Strzegowo Południe, Glinojeck oraz Pieńki Rzewińskie,

 • Budowa Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) „Glinojeck” z budynkiem biurowo- socjalnym i budynkami towarzyszącymi,

 • Wykonanie robót ziemnych, odwodnienia i doprowadzenia sieci infrastruktury technicznej dla OUD „Glinojeck”,

 • Budowa  i przebudowa dróg poprzecznych krzyżujących się z przedmiotowym odcinkiem S7,

 • Budowa dróg obsługujących tereny przyległe do drogi ekspresowej,

 • Budowa obiektów mostowych nad i w ciągu drogi S7,

 • Remont mostu nad rzeką Wkrą w ciągu DK7 w Strzegowie,

 • Wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych na starodrożu instniejącej DK7 przy cmentarzu (wschodnia strona węzła Strzegowo – Południe),

 • Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy szkole (wschodnia strona węzła Pieńki – Rzewińskie) obejmującego 19 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i 2 stanowiska dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne,

 • Dostosowanie istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 7 klasy G na odcinku Strzegowo- Pieńki dla przyszłej funkcji i klasy drogi (G),

 • Budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego, w tym między innymi budowę bezkolizyjnych przejść dla ruchu pieszego i rowerowego pod/nad drogą ekspresową,

 • Budowa oświetlenia drogowego,

 • Budowa kanalizacji teletechnicznej,

 • Budowa przejazdów awaryjnych na drodze ekspresowej,

 • Budowa przepustów pod drogą ekspresową i pod pozostałymi drogami i zjazdami,

 • Budowa odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich, w tym m.in.: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej,

 • Wykonanie oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

 • Budowa przepustów drogowych, w tym zintegrowanych z przejściami dla małych zwierząt lub płazów,

 • Wykonanie oznakowania drogi ekspresowej i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak np.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe,

 • Realizacja urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń krajobrazowa, izolacyjna i dogęszczająca, przejścia dla zwierząt, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne,

 • Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka drogi do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego niezbędną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

 • Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Projekty zagospodarowania terenu:                       

km 57+000

km 56+760-57+230

km 56+520-58+000

km 55+100-56+600

km 54+420-55+100

km 51+150-52+310

km 53+940-55+130

km 50+150-51+300

km 48+820-50+220

km 47+720-48+700

km 49+400-49+700

km 47+200-48+200

km 44+200-45+720

km 45+660-47+140

km 47+000-47+360

km 43+200-44+250

km 42+380-43+400

km 44+000

km 41+250-41+550

km 41+430-42+400

km 38+700-39+970

km 40+300-40+800

km 39+830-41+320

km 36+900-38+470

km 38+460-38+740

km 35+470,85-36+980

km 52+280-53+970

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
www.gddkia.gov.pl
Strabag
/ WYKONAWCA
Konsorcjum firm:
STRABAG Sp. z o.o. (Lider)
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner)
www.strabag.pl
/ INŻYNIER KONTRAKTU
ZBM S.A.
www.zbm.com.pl
Transprojekt
/ PROJEKTANT
Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o.
www.transwar.com
Script logo